Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Vijvers en Regelementen

H.S.V. 't Alvertje Oostrum.                                         
Wedstrijdreglement voor wedstrijden in de vijvers.               

                                                                                              

1    Elke deelnemer vist op zijn, door het lot aangewezen nummer.
2    De maximale hengellengte is 9,5 meter, terwijl hengel + lijn de 15 meter niet mag overschrijden.
3    Elke deelnemer mag maximaal 500 gram droog of 800 gram aangemaakt voer gebruiken.                                             Bovendien mag men nog 250 gram aas in zijn bezit hebben.
4    De wedstrijdcommissie kan steekproefsgewijs controleren. Iemand die 100 gram of meer teveel voer of aas bij             zich heeft, wordt voor de betreffende wedstrijd wordt uitgesloten. Bij kleiner gewichtsoverschrijdingen wordt het           teveel aan voer of aas verwijderd.
5    Kunstmatig gekleurd voer en aas is verboden (dus er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en             casters van witte maden)
6    Als er bij iemand rode maden worden aangetroffen, wordt betreffende persoon voor de gehele serie geschorst.
7    Imitaties van rode maden en ruby blijven wel toegestaan.
8    Ook is het gebruik van vers de vase en levende of stukjes vis verboden.
9    Zinkvissen is toegestaan mits er zich geen voer op de lijn bevindt (dus geen voerkorfjes of methodfeeders).                 Uitgezonderd picker en methodwedstrijden.
10  Eerste signaal: aanvang wedstrijd.
11  Tweede signaal: einde wedstrijd.
12  Alle vis die zich binnen een kwartier na het tweede signaal niet in het schep- of leefnet bevindt, telt niet mee.
13  Men dient, ook bij lage waterstand, plaats te nemen op de verharde visplaatsen en dus niet op de tweede                     visplaats onderin. Bij te hoog water kan de wedstrijdcommissie andere regels opstellen.
14  Deelnemers aan wedstrijden worden dringend verzocht het hengelvangst-registratieformulier dat op de kaart staat       in te vullen.
15  Gevangen vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd en dient levend ter weging         te worden aangeboden. Er telt maximaal 15 kg vis per leefnet. Blijkt bij weging dat er meer dan 20 kilo in het net         zit dan telt de gehele vangst niet mee.
16  Karpers mogen niet in het leefnet worden bewaard. Deze dienen, samen met een buurman visser, te worden               opgemeten en daarna onmiddellijk te worden teruggezet. De lengte van de karper van de kop tot het puntje van           de staart dient op de wedstrijdkaart te worden genoteerd. Bij de vijver is een omrekentabel aanwezig aan de hand       waarvan na de wedstrijd dan een gewicht wordt toegekend.
17  Graskarpers tellen niet mee voor het vangstgewicht en moeten meteen worden teruggezet.
18  Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende       wedstrijd gediskwalificeerd.
19  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
      Iedereen wordt verzocht zijn visplek schoon achter te laten.
20  Voor ongevallen en schade voor, tijdens en na de wedstrijd draagt het bestuur van H.S.V. 't Alvertje geen enkele         verantwoording.

Wedstrijdcommissie H.S.V. 't Alvertje OostrumReglement voor de wateren waarvan het Alvertje de visrechten heeft:


                                                                                                                                                              
Algemeen: aan de Maas
                                                                                             

Iedere sportvisser wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te volgen.

1. Het lopen dwars door weilanden is verboden.
2. Het is niet toegestaan honden mee te nemen en     fietsen, bromfietsen en auto's binnen de       
    omheining te plaatsen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het Wanssums Ven. Hier mogen fietsen en 
    bromfietsen aan de hand worden meegenomen naar de visplek en mag men aangelijnde honden bij zich hebben.
3. Bij het Wanssums Ven is het rijden op fietsen of bromfietsen, m.u.v. de weg aan de noordkant van de jeugdvijver,       verboden rond de vijvers.
4. Bij het vissen in de Maas geldt dat de doorgang in de omheiningen na het passeren moeten worden gesloten en op     inritten tot weilanden en akkers mag men niet parkeren
5. Voor alle wateren van het Alvertje geldt dat het vissen, voeren en in bezit hebben van vere de vase, gekleurde             maden, alle soorten noten, ongekookte granen en kunstmatig gekleurd aas of voer evenals het vissen met levende     vis ten strengste is verboden.
6. Men mag er het hele jaar door met wormen worden gevist, mag er gericht op meerval worden gevist en is de               gesloten tijd voor snoek verkort. Die wordt nu van 1 maart tot de laatste zaterdag in mei (dit geldt niet voor onze           vijvers (zie punt 60)
7. Gevangen paling dient onmiddellijk te worden teruggezet.
8. Het hebben van een VISpas geeft geen ontheffing tot het vissen met méér dan 1 hengel, als de vergunning van de     vereniging dit verbiedt.
9. Het maken van een open vuur en barbecuen is verboden.
10. Er mogen niet meer hengels opgetuigd klaar staan dan waarmee mag worden gevist volgens dit reglement.
11. Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden. Er is een totaalverbod op sterk     alcoholische dranken
    Deponeer uw afval s.v.p. in de afvalbakken. Indien er geen afvalbakken aanwezig zijn, neem het dan mee naar           huis. U mag het in geen geval op uw visstek achterlaten.

Ziet u onregelmatigheden, meld dit dan zo snel mogelijk bij bestuur of controleur.

Voor de wateren van de stichting Hengelsport Venray te weten het Peelkanaal, het Afleidingskanaal, de overstortvijver bij het Brükske en de wateren aan de Metaalweg geldt


12. Er mag gevist worden met 2 hengels.
13. De hengellengte is vastgesteld op 6 meter. De totale lengte van hengel + lijn mag de twaalf meter niet                         overschrijden.
14. Werphengels zijn toegestaan.
15. Per visdag mag men maximaal 250 gram voer en 250 gram aas gebruiken of in zijn bezit hebben.
16. Het gebruik van aardappelen of aardappelprodukten is verboden.
17. Bij kanalen en beken mag men zich niet binnen 25 meter van een kunstwerk, stuw of meetapparaat bevinden.                 Wie schade aanbrengt aan hiervoor genoemde zaken, zal daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
18. Ook hier dienen honden te worden aangelijnd.
19. Bij "het Brükske" is het gebruik van leefnetten verboden.
20. Nachtvissen is verboden.
                                                                                                             
Voor het Wanssums Ven geldt bovendien:

21. In de vijvers 1, 2 en 4 is de hengellengte vrij.
22. Men dient gebruik te maken van de aanwezige vaste visplaatsen.
23. Nachtvissen is enkel toegestaan voor leden met een VISpas van het Alvertje met bovendien de aanvullende               toestemming A.T.A. (= nachtvistoestemming). Men mag daarmee nachtvissen in vijver 1, 2 en 4.

23.a     De ATA

Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat een lid een ATA krijgt overhandigt.

1. Er worden door de vereniging maximaal 300 ATA’s verstrekt in enig kalenderjaar, en je moet al 1 jaar lid zijn om deze te vergunning aan te mogen vragen.
2. Het lid moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om in aanmerking te komen voor een ATA
3. Een lid dat 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, kan alleen in aanmerking komen voor een ATA wanneer 1 van de ouders lid is van het Alvertje
en ook daadwerkelijk de hengelsport bedrijft aan de vijvers op het Wanssums Ven. Tevens mag dit lid alleen nachtvissen in bijzijn van zijn vader of moeder.
Een oom, tante, vriend of welke andere volwassene ook is niet conform het gestelde hierboven.
4. Houdt een lid zich niet aan de vijver reglementen van hengelsportvereniging het Alvertje of wijkt het lid af van de algemeen geldende normen en waarden, dan kan de ATA meteen ingenomen worden.
Dit ter beoordeling van de aanwezige controleur of bestuurslid.
5. Nieuwe leden kunnen tot 1 oktober van het kalenderjaar een ATA aanvragen voor het jaar erna.
Op bovenstaande opsomming van regels zal onder geen enkel beding afgeweken worden. 

Waarschuwing:
Verwissel deze toestemming niet in voor de licentie van Sportvisserij Nederland, waarvoor je een hologramsticker ontvangt die achterop je VISpas wordt geplakt.
Deze visvergunning voor nachtvissen is niet geldig in Wanssums Ven.Als vijververeniging moeten wij zuinig zijn op de gemaakte afspraken met de gemeente Venray. Het is een voorrecht om te mogen nachtvissen op het Wanssums Ven en zeker geen vanzelfsprekendheid.

24. Vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst mogen personen zonder nachtvistoestemming zich           niet op het terrein van het Wanssums Ven bevinden.
25. Als er in een vijver een een aangekondigd evenement (of wedstrijd) plaats vindt, dient het betreffende deel van de       vijver te worden vrijgelaten. Kijk voordat u gaat vissen dus goed op de borden rond de vijvers, waarop wordt                 vermeld wanneer er een visevenement/viswedstrijd is en welke plaatsen dan moeten worden vrijgelaten.                     Raadpleeg ook altijd het wedstrijdrooster bij de schuilgelegenheid.
26. In de vijvers 1, 2 en 4 van het Wanssums Ven mag per visdag maximaal 500 gram droog voer (= 800 gram                 aangemaakt voer) en 250 gram aas worden gebruikt. Men mag ook niet méér bij zich hebben.
27. Een meevistoestemming van Sportvisserij Nederland geldt niet voor het Wanssums Ven.
28. Er geldt een totaal leefnetverbod voor vijver 3 en 4 (uitgezonderd speciale fijnmazige leefnetten bij wedstrijden in          vijver 4).
29. Het is verboden gevangen vis mee te nemen.
30. Het rijden op een scootmobiel rond de vijver is toegestaan mits er stapvoets wordt gereden en er geen enkele             hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de aanwezige vissers.
31. Als er onderhoudswerkzaamheden rond de vijver worden verricht, dient u uw hengelspullen dusdanig te plaatsen         dat de vrijwilligers hun werkzaamheden onbelemmerd kunnen uitvoeren.
32. Misdragingen tegen controleurs en/of mensen die onderhoudswerkzaamheden verrichten worden gerapporteerd         aan het bestuur, dat dan passende maatregelen zal nemen.
33. Wie zich niet houdt aan de regels krijgt allereerst een waarschuwing van de contoleur. Bij herhaling krijgt hij een         brief van het bestuur en mocht hij dan nog regels overtreden een gesprek met het bestuur waarbij hem de                   toegang tot vijvercomplex kan worden ontzegd of, bij ernstige overtreding tegen de regels, als lid kan worden               geroyeerd.
34. Het gebruiken van alle soorten noten en/of ongekookte granen als voer of aas is verboden.
35. Afval mag uitsluitend in de aanwezige afvalbakken worden gegooid en niet ernaast.
36. Bij misbruik kan deze vergunning worden ingetrokken.

Voor vijver 3 (de jeugdvijver) geldt bovendien:

37. Er mag door alle leden van het Alvertje en ook door houders van een dag- of weektoestemming in de jeugdvijver         worden gevist. Men dient zich dan wel aan ondergenoemde bepalingen te houden.
38. De maximale hengellengte is vastgesteld op 6 meter en het vissen met een werphengel is ten strengste                       verboden.
39. Per visdag mag maximaal 250 gram droog voer (= 400 gram aangemaakt voer) en 250 gram aas worden                     gebruikt.
40. Er mag geen leefnet worden gebruikt bij het vissen in vijver 3.
41. De jeugd heeft te allen tijde voorrang.                                          

Voor het karpervissen geldt bovendien: 

42 Er mag niet verder dan 6 meter links en/of rechts van de gekozen visplaats en tot maximaal het midden van de            vijver worden gevist.
43. Elke karpervisser moet een landingsnet en een onthakingsmat bij zich hebben en gebruiken.
44. Zet gevangen karper bij voorkeur meteen terug.
45. Op verzoek van de controleur dient men, ter controle op verboden aas, zijn hengel(s) direct binnen te draaien.
46. Afstandsbestuurde voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 en uitsluitend met de schriftelijke toestemming                 A .T.A.worden gebruikt.
47. Karpertentjes met een maximale diameter van 3 meter zijn toegestaan in de kleuren groen of camouflage. De             tentjes dienen binnen 5 meter van de oever te worden geplaatst. Per persoon mag slechts één tent worden                 geplaatst en alleen maar als men op dat moment daadwerkelijk vist.
48. Het gebruiken of in bezit hebben van alle soorten noten en/of ongekookte granen is verboden.
49. Een karpervisser die, om welke reden dan ook, zijn stek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst zijn lijn(en)           binnen te halen.
50. In verband met het welzijn van de vis verdient het de voorkeur om met nylon vislijnen te vissen en dus geen                 gevlochten lijken te gebruiken.
51. Verder verzoeken wij karpervissers om zich te allen tijde binnen 2 a 3 meter van hun hengels te bevinden en niet         te dicht bij de begroeiing te vissen om te voorkomen dat vissen na aanbeet in de waterplanten verdwijnen met alle       gevolgen van dien. Er worden namelijk steeds meer beschadigde karpers, zeelten en brasems gesignaleerd en           dat kan nooit de bedoeling zijn.

Voor het nachtvissen geldt bovendien: 

52. Nachtvissen is niet toegestaan zonder een A.T.A. (= combinatie van nachtvis en voerboottoestemming voor het           Wanssums Ven).
53. De vergunninghouder moet de minimumleeftijd van 18 jaar hebben en mag tijdens het nachtvissen niet vergezeld       worden door personen die geen lid zijn van ’t Alvertje, van leden die geen A.T.A. hebben of leden met een A.T.A.         die niet daadwerkelijk vissen.
54. Karpertentjes mogen, i.v.m. de conditie van het onderliggende gras, maximaal 3 dagen en nachten op dezelfde           plaats staan. Wil men langer blijven dan moet de tent worden verplaatst.
55. Karper mag, voor het maken van foto’s, tot zonsopkomst in een bewaarzak worden bewaard. Het beste is echter         de karper zo snel mogelijk terug te zetten.
56. Afval moet in de karpertentjes bewaard worden of meteen in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan (dus         geen rommel rondom de tent).
57. Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden. Er is een totaalverbod op sterk       alcoholische dranken. Bovendien is het maken van lawaai en het afspelen of maken van muziek verboden.
58. Onregelmatigheden rond de visvijver of schuilgelegenheid dient men te melden bij de controleur of bij iemand van       het bestuur.
59. Bij overtreding van de regels wordt de A.T.A. direct ingetrokken.
                                                                                                                   
Voor het vissen op roofvis geldt bovendien: 

60. Vissen op roofvis is in het Wanssums Ven toegestaan met één hengel vanaf 1 september tot 1 maart.
61. Leden beneden de 14 jaar mogen niet snoeken.
62. Men mag er maximaal 20 aasvisjes in zijn bezit hebben. Ze mogen enkel gebruikt worden als dood aas.

Vis bewaren: 

63. Gevangen vis dient meteen te worden teruggezet tenzij men, daar waar is toegestaan, gebruik maakt van een             goed verankerd leefnet van minimaal 2,5 meter lengte en een diameter van minimaal 40 cm. Dit net moet zijn             gemaakt van materiaal dat de vis zo weinig mogelijk beschadigt.
64. In vijver 3 en 4 zijn leefnetten verboden.
65. Bij wedstrijden in vijver 4 zijn leefnetten wel toegestaan
66. Vis mag niet langer dan 5 uur in een leefnet worden bewaard. Bovendien mag men maximaal 15 kg vis in het               leefnet hebben en is het verboden karpers in een leefnet te bewaren.

     In speciale gevallen kan het bestuur besluiten dat er mag worden afgeweken van bovengenoemde regels.

Copyright: het Alvertje Oostrum 2013/2014/2015/2016/2017