Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Commissie Visstand VBCHet bestuur heeft de Commissie Visstand VBC met ingang van 1-2-2019 opgeheven.
Taken van de commissie:

- Het verder uitvoeren en opmaken van een meer jaren beheerplan en onderhoud van de viswateren en de omgeving ervan. Kerntaak is te zorgen voor een goede visstand
- De zorg voor een goede hengelvangstregistratie en controle van de viswateren.
- Het verzorgen van een goede waterbemonstering van de viswateren.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van de vereniging omtrent het te voeren beleid en beheer van de viswateren.
- Het vergaren van kennis op het gebied van het beheer van de visstand, controle, viswateren en milieu. De commissie kan zich hierbij laten bijstaan door deskundigen op het gebied van hun werkterrein.

Functies en vergaderingen:

De commissie vergadert als de voorzitter dat nodig vindt.
Indien er aanbevelingen/adviezen besproken zijn in deze vergadering worden deze bij het bestuur voorgelegd.
Elk jaar doet de commissie in de algemene ledenvergadering verslag aan het bestuur en leden omtrent de aanbevelingen en adviezen bevindingen omtrent de visstand en de uitslag van de controlerapporten, hengelvangstregistratie en waterbemonstering.

Copyright: het Alvertje Oostrum 2005/2007/2008/2013/2015/2016/2017De Hengelvangstregistratie 


Waarom een hengelvangstregistratie 


Als eigenaar en beheerder van een viswater is het erg belangrijk te weten hoe de visstand in dat water is. Als we het hebben over visstand kunnen we praten over de soorten vis die in het water aanwezig zijn, de grootte van die vissen en hun groeisnelheid. Bovendien is ook hun gezondheid een belangrijk aspect.
Bovendien is tegenwoordig het bijhouden van een hengelvangstregistratie verplicht voor beheerders van wateren. Ook kan men bij Hengelsport Limburg behoorlijk wat subsidie krijgen op sommige soorten pootvis die jaarlijks in de vijvers worden uitgezet. Voorwaarde is dan wel dat de vereniging een hangelvangstregistratie bijhoudt.
Om een volledig beeld te krijgen van de visstand, zou de vijver met netten moeten worden afgevist. De gevangen vis moet vervolgens gemeten en gewogen worden. Ook zou het goed zijn de leeftijd van de vis te bepalen. Het bepalen van de leeftijd is werk voor deskundigen. Er wordt dan een schub getrokken en aan de hand van de jaarringen op de schub kan de leeftijd worden bepaald.
Als je lengte, gewicht en leeftijd kent, dan kun je met behulp van een normtabel ook bepalen of de vis in het water voldoende groeit.
Zoals u ziet is dit een tamelijk bewerkelijke procedure, die ook nog veel geld kost. Daarom zal het afvissen van de vijver water slechts sporadisch voorkomen.
Om er toch achter te komen hoe de visstand in het Wanssums Ven zich ontwikkelt, wordt er al jaren een hengelvangstregistratie bijgehouden.

Hoe werkt een hengelvangstregistratie: 

In het verleden benaderde het bestuur van de vereniging een aantal leden die regelmatig in de vijver gingen vissen, met de vraag of zij een boekje van de hengelvangstregistratie, waarvan u onder een pagina ziet, wilden bijhouden.
Als zo iemand dan gaat vissen noteert hij de datum en het aantal uren dat hij vist, alsmede het nummer van de visstek in dat boekje. Als er een vis wordt gevangen,wordt die gemeten (vaak volstaat schatten ook) en wordt een streepje gezet bij de soort de vis en zijn lengte. Zo wordt elke gevangen vis genoteerd.
Tegenwoordig hebben we 2 excel werkbladen ontwikkeld waarmee u uw registratie op de computer kunt verwerken.
Er is een werkblad voor de registratie van witvis en kruiskarpers en een voor de registratie van karpers. Deze werkbladen kunt u downloaden vanaf de links bovenaan de pagina, in de loop van het jaar invullen en daarna terugmailen naar info@hsvhetalvertje.nl.
Ook bij onze viswedstrijden wordt er een registratie bijgehouden. Omdat er bij wedstrijden hoofdzakelijk in vijver 2 en 4 wordt gevist krijgen we van de wedstrijdvissers dus weinig tot geen informatie over de vangsten in vijver 1 en 3.

                                                               

                                                                 Een pagina uit ons registratieboekje
                                                                 Verwerking van de registratie 


U begrijpt wel, dat we een schat aan gegevens binnenkrijgen als een flink aantal vissers dit over het hele jaar bijhouden.
Aan het einde van het seizoen worden alle gegevens verwerkt.
Per vissoort worden dan de gegevens gebundeld. Vervolgens wordt hiervan per vissoort een grafiek gemaakt waarin je in een oogopslag kunt zien of de ontwikkeling van die vissoort normaal is. Ideaal zou zijn als er van de kleinste maat de meeste vissen zijn en dit aantal naar de grotere lengte toe steeds vermindert. Wel moet je er rekening mee houden dat heel kleine exemplaren meestal niet aan de hengel worden gevangen.
Het komt echter maar al te vaak voor dat een hele jaarklasse, of zelfs enkele jaarklassen achter elkaar ontbreken.
Aan de hand van de resultaten kan het bestuur vervolgens beoordelen of er nieuwe vis van een bepaalde soort moet worden uitgezet.

Dringende oproep:

Het bestuur vraagt de vissers die regelmatig in het Wanssums Ven vissen, bovenstaande bestanden te downloaden, in te vullen en terug te mailen. Hebt u een formulier vol, dan kunt u het bestand opnieuw downloaden


Copyright: het Alvertje Oostrum 2016
Jaarverslag VBC 2017:

In 2017 heeft Harry Theeuwen na een ruime staat van dienst als commissielid VBC zijn functie neergelegd.
Will Wijnhoven is als nieuw commissielid toegevoegd.
Jeffrey Willems heeft als lid een adviesrol op het gebied van ecologie en beheren aan de VBC commissie en zal daarom op de achtergrond fungeren. Hij is niet aanwezig bij de VBC vergaderingen.
De huidige voltallige commissie bestaat uit 5 personen namelijk Hay Linders, Will Wijnhoven, Huub Reijnders, Peter Beelen (voorzitter) Rob Berden (secretaris) 

Activiteiten VBC

- VBC commissie 2 vergaderingen gepland op 13 juli en 3 oktober.
- Onderzoek verricht op aanwezigheid vis vijver 2, 29 augustus en 3 oktober
- Projectvissen vijver 4, 28 oktober
- Uitzetting nieuwe vis vijver 2 en 4, 9 december. 

Onderzoek vissen vijver 2 

Op dinsdag 29 augustus is er onderzoek gedaan door de VBC op de aanwezigheid van vissen rondom het eiland op vijver 2. Met een visboot met vinder is vijver 2 op diverse plekken bekeken op de aanwezigheid van vissen. Rondom het eiland, achter bij de lelievelden en bij de boom die over het water hangt werd meer activiteit van vissen waargenomen dan elders. Op andere plaatsen langs de kant werden soms meer en soms sporadisch vissen waargenomen. Ook gaf het beeld de activiteit van de vissen hoog in het water weer, wat ook wel normaal is met dit warme weer, rond de 30 graden vandaag. Het algemeen beeld is dat er voldoende vis werd waargenomen.
Van deze bevindingen zijn door Huub film opnames gemaakt zodat we dit onderzoek altijd kunnen terug kijken en vergelijken. Besloten is door de VBC om hetzelfde onderzoek nogmaals uit te voeren eind september, begin oktober om dan te kunnen kijken waar de vissen zich bevinden en om te vergelijken met de huidige opname, om nog een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid van vissen op vijver 2.
N.a.v. het bevindingen van het eerste onderzoek hebben we nu het 2de onderzoek uitgevoegd op vijver 2.
Ook nu blijkt dat er voldoende vis is waargenomen op diverse plekken in de vijver. Hiervan zijn ook weer opnames van gemaakt door Huub en geplaatst op de site van het Alvertje.

Conclusie van de VBC commissie, 

Er is voldoende vis aanwezig op vijver 2
Het is nu kwestie om elke jaar nieuwe vis te leveren om zo het bestand op peil te houden.
Uitzetting Pootvissen
Vijver 1
Vijver 2
Vijver 3
Vijver 4
27 karpers van vijver 3
100 kg brasem
-
100 kg ruisvoorn
600 kg brasem
Vissterfte

Helaas geeft de vissoort Brasem een vertekend beeld in vijver 4. Dit doordat de aalscholvers na uitzetting van nieuwe vis zich hebben kunnen uitleven.
Vijver 5
Er wordt een ontwerpplan besproken waarvan nu een tekening is gemaakt.
Bedoeling is dat de vijver in 2020 klaar moet zijn. Het wordt een combinatie tussen vlieg vissen en karper vissen.
De natuur elementen zijn van groot belang bij deze vijver, en het flora- en fauna beheer. Vanuit de provincie en gemeente worden, inzake genoemd onderwerp, grote nadruk gelegd op uitvoering van beschermend beleid.
Er is plek voor fruitbomen. 2 burchten dassenfamilies leven in burchten in de buurt van de vijver. De fruitbomen zijn bedoeld als voedsel voor het wild. In dit geval dus met name voor de aanwezige dassen.
Er zullen pieren van ongeveer 10 meter lengte worden aangelegd in de vijver dat men ook aan diverse kanten de vijver kan bevissen.De vijver zal een diepte hebben van ongeveer 6 meter, vanuit de commissie wordt het voorstel om plateaus op te nemen in de vijver meegenomen naar de vervolg besprekingen.
Punt van aandacht is wel dat het een groot object is waardoor er bij de vrijwilligers na het in gebruik nemen van de vijver weer meer werk ligt.
Positieven geluiden vanuit de VBC over dit project
Waterbemonstering (Huub Reijnders)Concept onderhoudsplan 

Concept onderhoudsplan wordt besproken. Er zal door Hay, Huub en Peter een vervolgafspraak worden gemaakt om er een tijdsplan aan te gaan geven en te bekijken of ook alle onderdelen van onderhoud zijn benoemd.
Project kruiskarpers afvangen jeugdvijver
Omdat de kruiskarpers behoorlijk gegroeid zijn en met de vaste stok bijna niet meer vangbaar zijn, is door het VBC in overleg met het bestuur besloten 50 kruiskarpers af te vangen van Vijver 3 (jeugdvijver). De afgevangen vissen worden gelijkelijk verdeeld over de Vijvers 1 en 2. Kruiskarper vanaf ongeveer 45 cm komt hiervoor in aanmerking.
12 vrijwilligers hebben zich gemeld om deel te nemen. Oorspronkelijk was de planning te vissen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Echter vanwege het weer en de slechte vangsten is er gevist tot ongeveer 13.00 uur. Piet Beijersbergen heeft gezorgd voor een hapje en een drankje.
Uiteindelijk hebben we 13 karpers kunnen overzetten. Deze hebben allemaal een nieuw onderkomen in Vijver 1.
Planning is om in het voorjaar van 2018 in de maand april bijvoorbeeld nogmaals een sessie te beleggen om dan ook de resterende 37 kruiskarpers over te zetten naar Vijver 1 en 2 

Overige besproken punten VBC 

-Verzoek aan bestuur om na te denken over het bereik van visstekken aan visvijvers voor mensen die slecht te been zijn. Het speelt nu maar zal zeker in de toekomst meer gaan voorkomen is de mening van de commissie.
Bij vijver 4 zou een laan kunnen worden gecreëerd tot aan de container waar een visser met de auto kan doorrijden tot bijna aan de visstekken die daar zijn.
Bij vijver 3 kan naast de huidige laan tussen de bomen parkeervakken worden gemaakt zodat men daar de auto kan plaatsen om makkelijker een vis stek te kunnen bereiken.
Nu zijn deze vissers vaak aangewezen om op dezelfde plekken te gaan zitten met wedstrijden e.d.


Copyright: het Alvertje Oostrum 2010