Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement                                   
Hengelsportvereniging "het Alvertje" Oostrum.  
                                                                                              

Artikel 1: Begripsomschrijving.


In dit huishoudelijk reglement wordt tenzij anders is bepaald aan de navolgende woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gegeven.
Vereniging De rechtspersoonlijkheidbezittende hengelsportvereniging "het Alvertje".
Statuten De statuten van de vereniging.
Huishoudelijk Het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Reglement                                                                                            
Algemene De algemene vergadering van de vereniging.                         
vergadering.

Artikel 2: Aanneming van leden:

1 Zij die lid willen worden van de vereniging geven hiervan kennis aan de secretaris of zijn plaatsvervanger(s)van de vereniging onder opgave van naam, voorletters, geboortedatum en woonplaats. Zij doen dit door invulling van een aanmeldingsformulier van de vereniging.
2 De secretaris brengt de aanmelding van de aspirant-leden op de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis aan het bestuur.
3 Het bestuur besluit overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de statuten over al dan niet aanneming als lid, met dien verstande, dat een aspirant-lid maximaal drie maanden aspirant-lid blijft.
4 Bij afwijzing van een aspirant-lid als lid van de vereniging door het bestuur, heeft het aspirant-lid recht van verweer als omschreven in de statuten artikel 8,lid 2.

Artikel 3: Rechten en plichten van de leden.

1 De leden die de contributie van de vereniging voldaan hebben over het betrokken jaar, ontvangen zo spoedig mogelijk het lidmaatschapsbewijs van de vereniging en de visbescheiden.
2 Op het lidmaatschapsbewijs van de vereniging of op een bijvoegsel staan de voorwaarden (reglementen) tot het vissen in de viswateren en het verblijven op de terreinen van de vereniging. Ook van de viswateren in de gemeente Venray waarin de leden mogen vissen.
3 De leden die daartoe de wens te kennen geven ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en voor zover aanwezig van de door de ledenvergadering goedgekeurde reglementen, bij toetreding als lid.
4 Van de leden die na één herhaald verzoek tot betaling van de verschuldigde contributies niet aan hun financiële verplichtingen voldaan hebben , kan het lidmaatschap beëindigd worden overeenkomstig de bepalingen in de statuten, lid 9, 1.3 en lid 1.3 a.
5 De leden zijn verplicht de voorwaarden van het lidmaatschap en de reglementen tot vissen en van het looprecht, het betreden van de terreinen van de vereniging alsmede de aanwijzingen van de verenigingscontroleurs na te komen. Herhaalde overtredingen kan opzegging van het lidmaatschap tot gevolg hebben volgens artikel 9, lid 4 van de statuten.

Artikel 4: Verenigingscontroleurs
.
1 Het bestuur stelt verenigingscontroleurs aan voor alle viswateren en terreinen die eigendom zijn van de vereniging en de viswateren en terreinen waarvan de vereniging en de Stichting hengelsport Venray de vis en looprechten in bezit hebben door middel van een huurovereenkomst of machtiging.
2 De aanstelling met de bevoegdheden van de controleurs geschiedt schriftelijk door het bestuur. Jaarlijks in de algemene ledenvergadering en op de web-site van de vereniging, wordt aan de leden bekent gemaakt wie de verenigingscontroleurs zijn.
3 Tenminste twee controleurs moeten in het bezit zijn van een aantekening van het volgen van de cursus controle viswateren van de NVVS-OVB.
4 In de maand juli en december rapporteren de controleurs hun controlebevindingen aan het bestuur van de vereniging. Dringende zaken melden zij direct aan de voorzitter van de vereniging.

Artikel 5: Taken van het bestuur
.

1 Het bestuur is belast met het handhaven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de reglementen van de werkcommissie en verder alle regelingen en bepalingen en het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergaderingen.

2 Het beheren van de terreinen, viswateren en de visstand die de vereniging in eigendom heeft of door middel van machtigingen verkregen heeft.
3 Het bevorderen van de sportvisserij in de ruimste zin van het woord.

Artikel 6: Taken van het dagelijks bestuur.

1 De voorzitter zorgt voor een goed onderling contact in het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het optreden van de vereniging naar buiten. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen en het uitvoeren van de genomen besluiten.
2 De secretaris verzorgt het secretariaatswerk van de vereniging. Hij onderhoudt de contacten van het bestuur met de leden . Hij zorgt voor de voorbereidingen en notulering van de vergaderingen en tekent na goedkeuring met de voorzitter de verslagen van de vergaderingen. Hij verzorgt het archief dat eigendom is van de vereniging.
3 De penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van de financiën van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van alle zaken van de vereniging. Hij verzorgt de jaarrekening van baten en lasten en het opstellen van de jaarlijkse begroting of meerjarenbegroting.

Artikel 7: Vergaderingen.

1 De agenda voor de bestuursvergaderingen met de bijbehorende stukken moet tijdig in het bezit zijn van de bestuursleden.
2 Het bestuur zorgt voor de kandidaatstelling van de vacatures in het bestuur. De namen van de kandidaten worden tijdig aan de leden bekend gemaakt. Kandidaatstelling voor de functies in het bestuur kan ook door de leden geschieden.
3 Kandidaatstelling door de leden dient ten alle tijde te geschieden met instemming van de betrokkenen, bij voorkeur schriftelijk.
4 Het rooster van aftreden van de bestuursleden moet zo zijn opgesteld dat de voorzitter en de secretaris niet gelijk aftredend zijn.

Artikel 8: De financiële controle
.
1 De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie van twee personen en een plaatsvervanger.
2 Indien in de algemene ledenvergadering geen van de leden zich beschikbaar stelt voor de kascontrolecommissie, kan de algemene ledenvergadering het aftredende lid nog eenmaal voor twee jaar benoemen.
3 De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de baten en lasten over het betrokken boekjaar en brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering van haar bevindingen.

Artikel 9: Vergoedingen.

Het bestuur kan voor bepaalde bestuur- en adviesfuncties jaarlijks een bedrag als vergoeding voor die functies met verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 10: Wijzigingen van het huishoudelijk reglement. 

1 Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of vijf en twintig leden, door een besluit van de algemene ledenvergadering. Op de agenda van deze vergadering moet een voorstel staan tot wijziging van het huishoudelijk reglement vermeld staan.
2 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden aangenomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3 Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in werking als er door de leden geen amendementen op de voorstellen zijn ingediend één dag na het besluit van de ledenvergadering waarin de wijzigingen zijn goedgekeurd. Indien er wel amendementen zijn ingediend op de voorstellen tot wijziging treedt de wijziging in werking na de goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering waarin het besluit tot wijziging is genomen.Artikel 11: Slotbepaling. 

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging met de verantwoording aan de algemene ledenvergadering.
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 maart 1993.
Dit reglement treedt in werking op 24 maart 1993.

Venray januari 1993.