Visvijverpas 2022 LvM


                              

In de regio Horst & Venray zijn een aantal hengelsportverenigingen er in geslaagd om een samenwerking aan te gaan. De verenigingen brengen een gezamenlijke visvergunning uit, waarmee leden van deze verenigingen in de  vijvers van deze verenigingen mogen vissen. Deze vergunning heeft de naam meegekregen: Visvijverpas Land van Molenbeek. Voor deze naam is gekozen omdat de Molenbeek ongeveer midden door het werkgebied van de hengelsportverenigingen loopt. 

Alle deelnemende verenigingen hebben één ding gemeen: ze bezitten allemaal een prachtige visvijver. Visvijvers die de laatste jaren zijn gerenoveerd of vernieuwd, die voldoen aan de eisen van de moderne sportvisser, de jeugd, de gehandicapte en de oudere. Nu hebben de deelnemende verenigingen besloten dat hun leden een vijverpas kunnen kopen om in al deze prachtige visvijvers te mogen vissen. Dit houdt dus in dat alle leden van een van deze  verenigingen na het kopen van een dergelijke visvijverpas, kosten € 12,50 per jaar, in de hieronder aangegeven visvijvers mogen vissen. 
Elke vereniging heeft zijn eigen reglement wat vissen op de vijvers aangaat, neem deze altijd in acht voordat je er gaat vissen

Deelnemende verenigingen zijn:
1. H.S.V. Het Alvertje Oostrum    www.hsvhetalvertje.nl
2. H.S.V. Grondel Geduld Meerlo/Blitterswijck     www.grondelgeduld.com
3. H.S.V. De Roerdomp Venray     www.hsvderoerdompvenray.nl 
4. H.S.V. Willem Barentsz Lottum     www.hsvwillembarendsz.nl 
5. H.S.V. De Put America     www.hsvdeput.nl
6. H.S.V. Eendracht Broekhuizenvorst     www.hsveendracht.nl 
7. H.S.V. ‘t Voorntje Grubbenvorst     www.hsvtvoorntje.nl 
8. H.S.V. ‘t Bliekske Horst     www.hsvhetbliekske.nl 

Wij verkopen deze vergunning uitsluitend aan leden van het Alvertje, of vissers die besloten hebben om lid van het Alvertje te worden en zich hebben aangemeld.
Een verleende toestemmingen zal worden toegevoegd aan de ledenadministratie Sportvisserij Nederland en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

Men kan de vijverpas als volgt verkrijgen:
Leden van het Alvertje die deze toestemming willen ontvangen, kunnen zich melden door € 13,50 (€ 12,50 voor de vergunning en € 1,00 voor administratie en verzendkosten) over te maken aan HSV het Alvertje, bankrekeningnummer NL18RABO0140003614, BIC RABONL2U
onder vermelding van je naam en lidmaatschap nummer en in welke extra vergunning je interesse hebt. 
Deze vergunning zal dan via de post aan u worden verzonden, hou rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Deelnemers aan de Land van Molenbeek wedstrijden, dienen lid te zijn van een hengelsportvereniging welke is aangesloten bij Land van Molenbeek en in het bezit zijn van de vergunning Land van Molenbeek 

1 Elke deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn. Bij het niet naleven ervan wordt hij uitgesloten.
2 Voor deze vijverwedstrijden geldt het reglement van de betreffende vereniging.
3 De organiserende vereniging zorgt voor het uitzetten van de plaatsen.
4 De verenigingen die over een weegschaal beschikken brengen die mee en overleggen met de organiserende vereniging waar ze moeten wegen.
5 Het inschrijfgeld is € 12.- totaal, voor de 1e wedstrijd te voldoen.
6 Per vereniging kan er ook door teams worden deelgenomen. Voor de telling: zie reglement teamwedstrijden.
7 Over de wedstrijdduur worden tijdens de jaarvergadering van de L.v.M afspraken gemaakt. De serie van 2017 is dit 3,5 uur. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden met meerderheid van stemmen. Per vereniging zijn twee personen stemgerechtigd. Evaluatie in 2017. Dan worden ook de nieuwe vislocaties voor 2018 uitgeloot.
8 Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.
9 Het eerste signaal is voeren en vissen. Na dit signaal mag alleen nog licht en met mate worden bijgevoerd. Cuphengel is toegestaan.
10 Het tweede signaal is einde wedstrijd. Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal, telt nog mee. Is dit een zware vis (bv karper) moet deze binnen 15 minuten na het eindsignaal in het landingsnet zijn.
11 Elke aas is toegestaan behalve vere de vase, levende of stukjes vis en kunstaas.
12 Bovendien mag er uitsluitend met een klein loodje op zink gevist worden. Het gebruik van voerkorfjes of voer op de lijn is verboden.
13 De onderlinge afstand tussen de deelnemers dient minimaal 12 meter of de vast genummerde visplaats te zijn. Elke deelnemer mag maximaal 1 meter rechts of links van zijn nummer plaatsnemen.
14 Alle gevangen vis wordt gewogen. De vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg arriveert.
15 Het gebruik van de voerkatapult is verboden.
16 Degenen die te laat komen, dat is nadat het eerste signaal gegeven is, mogen niet meer zwaar aanvoeren.
17 Het betalen van de inleggelden dient te geschieden door èèn persoon per vereniging. Deze persoon trekt ook de nummers.
18 Alle inleggelden dienen te worden omgezet in geldprijzen. Elke vereniging is verantwoording verschuldigd hierover.
19 Prijzen zijn 1 op 3.
20 Bij gelijk gewicht beslist het lot de plaatsing.
21 Bij onweer kan een signaal gegeven worden dat de wedstrijd onderbreekt. Als tweederde van de wedstrijd is versteken, wordt de wedstrijd als beëindigd beschouwd. Zo niet dan bepaalt de wedstrijdcommissie of en wanneer er verder gevist wordt.
22 Gang van zaken rondom de prijzen en vakken (zie bijlage.)
23 Puntentelling voor het klassement (zie bijlage.)
24 Eventuele op of aanmerkingen omtrent de gehouden wedstrijd moeten door de deelnemers direct na de wedstrijd aan de organiserende vereniging kenbaar worden gemaakt.
25 Het is uw plicht de visplaats schoon achter te laten.
26 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
27 In Grubbenvorst is een totaal verbod ingevoerd voor het vissen en voeren met kattenbrokken en hondenbrokken.
Gang van zaken rondom prijzen en vakken.
Er worden geen dagprijzen meer gemaakt. Vanaf het seizoen 2017 wordt het inleggeld bij de laatste wedstrijd uitgekeerd. Dit mede om het gepuzzel met de prijzen te vereenvoudigen en de wedstrijdcommissie werk uit handen te nemen. Het prijzengeld wordt omgezet in cadeau bonnen.
Prijzen 1:3

Puntentelling voor het klassement
.
De puntentelling ziet er als volgt uit:
De nummers 1 van het vak krijgen 1 punt.
De nummers 2 van het vak krijgen 2 punten. Zo verder tot de laatste plaats.
Wie niet deelneemt of zijn kaart niet inlevert krijgt 2 punten meer als het aantal deelnemers in het grootste vak
.
Reglement teamwedstrijd

1 Een team bestaat uit 3 personen en krijgt de naam van een van die personen (bv team van der Coelen of de vrolijke vissers)|
2 Een team mag ook uit leden van verschillende verenigingen bestaan.
3 De namen ervan moeten voor de eerste wedstrijd worden doorgegeven en er mogen geen veranderingen in worden aangebracht tijdens de serie
4 Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- per team voor de hele serie, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.
5 De teamwedstrijd wordt gevist op punten, waarbij we uitgaan van de punten welk teamlid tijdens de wedstrijd krijgt.
6 Per team mag 1 reservedeelnemer aangewezen worden. Deze vaste reserve dient wel alle wedstrijden individueel mee te vissen.

Voorbeeld.

Het totaal gewicht in de wedstrijd bepaalt het aantal punten. Hoogste gewicht 1 punt, twee na hoogste gewicht 2 punten en zo verder.
Aan de hand van dit totale aantal punten worden de teams gerangschikt en krijgen ze wedstrijdpunten.
Na de complete wedstrijd worden de punten bij elkaar geteld en ontstaat de eindstand.
Het team met het laagste aantal wedstrijdpunten over de 4 wedstrijden is winnaar.|
Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het totale aantal punten, is dit ook nog gelijk dan kijken we naar het hoogste gewicht.
Alle 4 wedstrijden tellen mee in het klassement.|
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden 2 of meer deelbare prijzen samengesteld voor de winnende teams. Deze worden na de laatste wedstrijd uitgereikt.|