Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Club Historie

De geschiedenis van het Alvertje:
In 2006 is het 50 jaar geleden dat onze hengelsportvereniging werd opgericht. Ter gelegendeid daarvan zal op deze pagina de historie van het Alvertje worden belicht. Mochten er mensen zijn die nog aanvullingen op of opmerkingen over onderstaande feiten hebben, dan zouden wij dat gaarne van u vernemen.
In de komende periode zal ik regelmatig één of meerdere jaren uit de geschiedenis presenteren.

Het ontstaan van de vereniging:
Geijsteren was in het bezit van een prachtig stukje viswater, de Maas. Het visrecht op dit water was in handen van Baron de Weichs de Wenne. Hij achtte het wenselijk de visrechten van zijn water, dat voorheen door een aantal personen 
bevist kon worden, te verpachten aan een vereniging, zodat alles beter geregeld kon worden.
.
Daar het dorp Geijsteren te klein was voor een eigen visclub, nam de baron contact op met Grad Martens uit Oostrum. Grad had namelijk al vele jaren vergunning het terrein te betreden en was bovendien goed bevriend met de baron.

Door de goede contacten tussen de baron en Grad kon er een vereniging worden opgericht voor Geijsteren en de regio.
Dit gebeurde op op 26 april 1956. De vereniging kreeg als naam: hengelsport vereniging “het Alvertje” Oostrum.
De Koninklijk goedkeuring volgde op 27 november 1957 en werd afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 28 februari 1958 nr 12.

De man die de vereniging oprichtte:
Grad Martens uit Oostrum...
Voor de volgende zaken uit de historie van het Alvertje heb ik geput uit notulen van vergaderingen en jaarverslagen die bewaard zijn gebleven alsmede uit mijn eigen herinnering en uit de herinneringen van enkele leden van het eerste uur...

1956
Na de oprichting op 26 april heeft de club op 8 december 1956 al f 100,- in kas.
Waar dit geld vandaan is gekomen wordt niet vermeld. Tijdens een van de ledenn-vergaderingen is sprake een toekomstige visvijver voor de club.
In Geijsteren ligt namelijk een water met de naam “het Rozendaal”. Dit is een vennetje dat een breedte heeft van ongeveer 40 meter en een lengte van 500 meter. Er is veel plantengroei en het water is niet zo diep. Over de visvijver wordt echter nog geen besluit genomen.
Wel wordt besloten dat ook jeugdleden kunnen toetreden. De contributie hiervoor wordt vastgesteld op f 0,05 per maand en het inleggeld 40 ct. Bovendien treedt de club toe tot de kring de Maasbuurt.Een foto van de Maas in Geijsteren zoals die er
ten tijde van de oprichting van de vereniging uit zag...(met dank aan Joost van de Putten)

Klik hier als u de notulen van een van de eerste vergaderingen wilt bekijken.

1957
Het concoursvissen doet zijn intreden. Er worden 3 concoursvissers gekozen; Wim Linders, Grad Martens en Pierre Bergmans. Bovendien worden Grad Martens en Pierre Bergmans afgevaardigd naar de kring. Wat op valt in de beginperiode is het grote aantal leden-vergaderingen; drie in 1957 en vier in 1958 en 1959. Er is overleg met de baron over de huurprijs van “het Rozendaal”. De eerste vis voor deze vijver wordt besteld bij P Burgers en Zn in Bergambacht. Zo konden 100 kg brasem en 100 kg voorn in de nieuwe visvijver worden uitgezet. Besloten wordt verder dat er van januari tot juli niet in het ven mag worden gevist Clubhuis van de vereniging is café Verheijen in Oostrum.
Op 13 oktober is de eerste wedstrijd om het koningkruis. De inleg f 1,-. Dat er destijds ook al sponsoring was blijkt uit het feit dat het clubhuis f 5,- aan de prijzenpot toevoegt. Verder zijn er zijn plannen voor het schoonmaken van het ven “het Rozendaal”.
Er worden dit jaar 37 vergunningen uitgereikt. Verder wordt het dagelijks bestuur belast met het aanvragen van de Koninklijke Goedkeuring van de statuten.

1958
Er wordt steeds meer meegedaan aan visconcoursen. Ook wedstrijden aan de overkant van de Maas worden bezocht (een hele onderneming per fiets). Het pachtcontract voor het ven “het Rozendaal” wordt goedgekeurd door kamer van binnenvisserij. Er wordt vis overgebracht van Maas naar Ven. Bovendien wordt er 300 kg pootvis a f 0,40 per kilo gekocht. Later in het jaar wordt er ook nog 100 kg karper uitgezet op “het Rozendaal”. Verder heeft de vereniging de organisatie van grote concoursen op 24 en 31 augustus op zich genomen. Hiervoor zijn 26 controleurs beschikbaar. Aan de Maas mogen van de verpachter geen visplaatsen worden gemaakt door opstapeling van stenen.


Het ven "het Rozendaal" in Geijsteren, zoals
het er nu uit ziet...
De winst op de concoursen is f 100,-.Uit die winst gaat f 1,- per deelnemer naar prijzen van het koningsvissen op 28 september. Er wordt besloten voortaan jaarlijks te vissen om het koningskruis. In kas is f 181,59. Verder wordt er bepaald dat leden van het Alvertje geen lid van een andere hengelsportvereniging mogen zijn.
1959
Er worden vaste visplaatsen gemaakt op “het Rozendaal”. Leden die niet komen helpen met dit karwei krijgen f 3,- boete. Dit geld zal later over de medewerkers worden verdeeld. Omdat er geen vertrouwen is in de leiding meldt men zich af bij de kring Maasbuurt.
Bij het “het Rozendaal” heft men ’s winters entree voor schaatsers. Vrijwilligers van de club maken de baan sneeuwvrij en schoon. Ger Lenssen plaatst er een friteskraam waarbij wordt afgesproken dat 10% van de winst voor club is. B. Siebers uit Wanssum stelt de vraag of H.S.V. de Winde Wanssum, die wankel staat, met alvertje kan fuseren. Dit wordt afgewezen.


IJspret op "het Rozendaal" in Geijsteren; daar zorgde het Alvertje in de beginperiode ook voor...
De leden van de Winde kunnen wel zo lid worden van het Alvertje. Voor het koningsvissen komt dit jaar f100,- + f 1,- per deelnemer uit de kas. Bovendien sponsort clubhuishouder Verheijen f 10,-
Er worden alleen voor familieleden en goede bekenden dagvergunningen uitgegeven voor
f 0,50 per dag. In “het Rozendaal” worden 200 kg karper uitgezet maar er mag dit jaar nog niet in deze vijver worden gevist.
1960
De algemene Hengelaarsbond (t/m 2005 NVVS en momenteel Sportvisserij Nederland) schrijft zijn 100.000ste lid in. Voor concoursvisserij wordt aansluiting gezocht bij kring Afferden. Ook wordt er een korps samengesteld. De boete voor degenen die niet komen helpen bij de werkzaamheden aan “het Rozendaal” wordt verhoogd naar f 5, - . Er worden 150 kg brasem, 100 kg voorn en 250 kg zeelt uitgezet.
Bij de rondvraag tijdens de jaarvergadering kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:
- Wat is er te doen aan zwemmers in de Maas die voor overlast zorgen?
- Is er de mogelijkheid om op de zondagmorgen om 5 uur mis te lezen voor vroege vissers?
Ger Lenssen doet de suggestie de baron van Geijsteren te vragen naar de mogelijkheden voor de bouw van een aanlegsteiger voor visbootjes voor leden van het Alvertje. Tot nu toe lagen er wat roeibootjes her en der verspreid in de beek. Hier ligt de grondslag, de basis, het fundament van het “Kasteelhaventje” in Geijsteren waar Ger nu nog steeds een van de beheerders is.
Verder wordt er voorgesteld de Geijsterse beek over lengte van 225 meter uit te diepen. De kosten worden geschat op f 800, Dit geld werd gesponsord door een onbekende.
Op 12 april wordt de kring “de Vriendschap” opgericht.

Een van de vroegste foto's van het
kasteelhaventje in Geijsteren....
1961
Het vijfjarig bestaan wordt gevierd met een koffietafel en een aantal attracties voor alle leden en hun echtgenoten of verloofden. De deelname hieraan is kosteloos.
Er wordt besloten tot een contributieverhoging: De contributie voor 1 hengel wordt f 3,50, meer dan 1 hengel f 6,- en voor snoeken f 7,-. In mei was er echter zo veel geld in kas (f 750.-) dat de contributieverhoging niet doorgaat. Er ontstaan problemen rond “het Rozendaal” doordat dit dichtgroeit met waterlelies. Misschien is een maaiboot de oplossing.
Voortaan wordt er door concoursvissen met een vast korps gevist. Een commissie bestaande uit de leden W. Linders, J Duyf en H. Peeters stelt dat korps samen. Destijds werd er ook nog een onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden (die blijkbaar ook mogen vissen). Niet leden betalen dezelfde contributie als leden maar mogen niet in “het Rozendaal” vissen.
Verder valt op dat in de begintijd missen werden gelezen voor overleden leden.
Op 3 september wordt het koningsvissen links en rechts van de Geijsterse beek gehouden. De inleg voor senioren is f 1,- en voor jeugd f 0,25. Bovendien komt er f 100,- uit de kas voor prijzen.
De secretaris en de penningmeester krijgen voortaan f 25 per jaar voor benzine. Afgesproken wordt dat de vergaderingen bij voorkeur op zaterdag worden gehouden. In de zomer mag dat ook een andere dag zijn, maar jaarvergadering is altijd op zaterdag. Uit verhalen van leden van het eerste uur heb ik vernomen dat die vergaderingen wel altijd tot zondag duurden en dat het bier dan rijkelijk vloeide.
Er is sprake van dat er vis gestroopt wordt in het Ven. Men besluit hieraan geen aandacht te besteden om meer stroperij uit de weg te gaan.
1962
De vereniging telt 150 leden. Vanaf augustus 1962 worden alleen leden aangenomen uit de gemeente Venray en randgemeenten Horst, Deurne, Vierlingsbeek, Wanssum en Meerlo (dit omdat er een aantal Helmonders lid wilden worden, hetgeen niet in goede aarde viel). Mensen van buiten dit rayon, die al lid waren, mogen lid blijven. Leden van de Roerdomp kunnen een jaarvergunning krijgen, waarmee ze alleen in de Maas mogen vissen.
Mensen buiten dit rayon kunnen dagvergunning krijgen voor de Maas à f 1,- per dag. Alle bestuursleden mogen controleren en krijgen daarvoor een legitimatiebewijs.
Besloten wordt de beek naar het kasteelhaventje niet uit te diepen.
In winter wordt er veel geld verdiend aan het ijsvermaak op “het Rozendaal”. Voor dit geld wordt 300 kg karper gekocht.
Op 17 juni wordt er door het Alvertje een kringconcours georganiseerd. Dan zijn er veel controleurs en lotenverkopers bij nodig.
Als bijzonderheid mag nog worden vermeld dat de jaarvergadering van 1962 begon op zaterdag 19.00 uur en eindigde op zondag. Het tijdstip wordt niet vermeld.
We hadden destijds een secretaris met literaire inslag getuige volgende zinsnede uit notulen:
"Ben niet zo egoistisch om zoveel mogelijk vis mee naar huis te nemen. “de vis wordt duur betaald” zou Kniertje zeggen (op hoop van zegen van Herman Heyermans)"
Inleggeld voor het koningsvissen wordt verhoogd naar f 1,50 voor senioren en f 0,50 voor jeugd.
1963
De vereniging telt 178 leden.
Het Rozendaal wordt weer voor 6 jaar gepacht van de baron. Iedereen die een vergunning voor het ven heeft, wordt verplicht daar werkzaamheden te komen verrichten. Als men zelf niet kan komen, dient men een vervanger te sturen.
Op 10 mei 1963 wordt er een visserijkundig onderzoek gedaan op het ven. Dit gaat als leidraad dienen voor de plannen van het bestuur.
De jaarvergadering 1963 ontaardde in een woordenwisseling tussen voorzitter Grad Martens en 2e voorzitter Jac Duyf.
De notulist omschrijft dit als volgt: “er heerste spanning in de vergadering; Feijenoord-Benfica was er niets bij”. Het conflict eindigde met het aftreden van J. Duyf als bestuurslid.
P. Hermans uit Deurne krijgt de leiding over de concoursvissers. Der wordt gestart met de voorbereidingen voor een groot internationaal concours dat in 1965 zal worden georganiseerd. Er is sprake van 700 a 800 deelnemers. Daarvoor zijn 100 controleurs nodig.
Harrie Groetelaers uit Geijsteren schenkt een wisselbeker voor de vanger van de grootste vis tijdens het koningsvissen. Er wordt echter bij uitgehouden dat de koning zelf deze beker niet kan winnen. Tijdens het koningsvissen op 22 september deden er 43 senioren en 20 junioren mee. Dat de vangsten ook toen vaak niet best waren bleek uit het feit dat er 34 senioren en 19 junioren niets hadden gevangen. Zoals dat in die tijd ging, werd de totale vangst, 4275 gram, bij opbod verkocht. De nieuwe eigenaar moest er f 7,- voor betalen. Koning werd Frans van Es uit Deurne. Hij ontving een beker en het koningskruis, terwijl mevrouw van Es een huishoudelijk artikel als prijs mocht uitzoeken. De Groetelaersbeker ging naar Grad Martens die een brasem van 950 gram wist te landen, ondanks het feit dat zijn schepnet het begaf. Derde werd een dame; mevrouw van Vegchel uit Deurne met 450 gram.
De notulist schrijft, dat hij het jammer vindt dat niet meer leden aan het koningsvissen meedoen. Hij omschrijft dat als volgt: “het kost maar 1 gulden en ge hebt minstens voor 3 gulden joeks. Dus doe volgend jaar mee; ge weet nooit hoe een koe een haas vangt”.
1964
Er zijn 177 leden. Op zaterdag 9 mei werd er een uitstapje georganiseerd door de club
naar de internationale visserijtentoonstelling in Den Haag per autobus. Bij de visvijver aan het Rozendaal zal een schuilhut worden gebouwd. Bovendien wordt er een prijzenkast aangeschaft. Er is f 1200,- in kas. Het voorstel om de contributie van f 6 naar f 8 te verhogen en dan het verplicht komen werken af te schaffen wordt aangenomen. Voortaan zal het werk worden betaald. In 1965 staat er een grote internationale wedstrijd op stapel. Jac Duyf wordt voorzitter van het organisatiecommité voor deze wedstrijd en wordt bijgestaan door enkele personen die vreemde talen spreken. Ook destijds wordt er al gerept over vernielingen aan boten in haventje.
De vangsten tijdens het koningsvissen in 1964 waren in een woord geweldig. De 70 deelnemers vingen met z’n allen 370 gram vis (waar klagen wij dan nog over).
Koning wordt de heer van Gogh uit Venray met 225 gram, tweede was Teng van Vegchel uit Deurne met 45 gram en derde zijn plaatsgenoot Dick Verdam met 25 gram.
Bij de jeugd ging de titel naar van Rooy uit Venray met 45 gram.

Zoals u hiernaast ziet, zag het er bij wed-
strijden destijds heel anders uit dan tegenwoordig. De wedstrijden waren op
zondag, dus werd er in 's zondags kostuum,
wit overhemd en stropdas naar het water getrokken. Het colbertje werd netjes
opgevouwen op een steen of in het weiland neergelegd en men zat in wit overhemd langs
de waterkant, iets wat bij de gebruikte hengellengte in die tijd zeker niet van
voordeel zal zijn geweest.
1965

Over de grote internationale wedstrijd is niets meer terug te vinden. Ik kan mij uit mijn eigen jeugdherinneringen nog wel terughalen dat die gehouden is.
Op een zondag na de hoogmis gingen we ernaar kijken. De hele Maasoever zat vol vissers en we hoorden ook verschillende vreemde talen. Wat hebben we als kinderen gelachen over de roep van de Duitse deelnemers als ze weer een klein visje vingen (Controleur, unter de Maas)

Er waren problemen met de waterkwaliteit van de visvijver. Het water wordt onderzocht door de visserij-inspectie te Utrecht.
De uitslag is niet goed. Het is te zuur en moet worden bemest met landbouwkalk. In kas is f 1156,15 en een voorschot van 500 gulden aan concourscommissie.
Teng van Vegchel wordt leider van de concoursvissers.

Meester Driessens, jarenlang secretaris van het Alvertje, had ook een creatieve inslag getuige een uit hout gesneden alvertje. Dat werd op een stokje geplaatst en in de prijzenkast gezet.


In dit jaar werd tijdens de winterperiode het waterpeil van de Maas enkele meters naar beneden gebracht. De mensen die een bootje in het kasteelhaventje hadden liggen maakten hiervan dankbaar gebruik. Ze konden nu met de schop de beek wat uitdiepen, zodat ze gemakkelijker met hun bootjes in de Maas konden komen.

Wim Linders, jarenlang penningmeester van het Alvertje, is hier samen met Joost van de Putten bezig de beek uit te diepen tijdens de lage waterstand in 1965...

Na gedane arbeid wordt het resultaat van het werk bekeken... 


1966

De club telt 205 leden. Nog steeds is er sprake van het uitbaggeren van het ven. De kosten hiervoor zijn echter hoog. Ze bedragen f 3000,-.
Om aan het benodigde geld te komen wordt voorgesteld de contributie te verhogen naar f 20,00. Dit voorstel wordt echter verworpen.

Vermeldenswaardig is verder nog dat in de eerste periode van de vereniging de contributie altijd tijdens de jaarvergadering werd betaald en dat de vergunningen daar ook werden uitgereikt.

Na het werk met de werphengel een mooi maaltje paling vangen; dat was een geliefde bezigheid destijds (en ook nog erg lekker)... 

1967
Oud-bestuursleden Driessens en Hoex, die dit jaar zijn overleden, worden tijdens de vergadering herdacht.
Het ministerie van landbouw heeft de subsidie-aanvraag voor het uitbaggeren van het ven niet gehonoreerd. Ook zijn er problemen met het uitvaren van de beek. Die is zo ondiep dat de vissers met hun roeiboten er nauwelijks door kunnen. Daarom wordt besloten de laatste 350 meter ervan zo snel mogelijk uit te baggeren.
Voorzitter Grad Martens legt uit gezondheidsredenen zijn functie neer. Hij wordt benoemd tot ere-voorzitter en krijgt later 2 tuinstoelen als afscheidsgeschenk. Op 25 mei wordt daarom H.L. Rutten uit Oirlo tot voorzitter benoemd. Op 10 november treedt deze al weer af. Vanaf die datum wordt E. Messemaeckers uit Venray voorzitter en K. Versteegen uit Oostrum secretaris.
Voorts wordt er besloten om mensen leden van buiten de buurgemeenten van Venray weer toe te laten als lid. Dit was lange tijd niet mogelijk geweest .
De vereniging is erg actief op wedstrijdgebied. Zo wordt er o.a. deelgenomen aan korpswedstrijden in Velden, Swolgen, Grubbenvorst, Arcen, Broekhuizenvorst en Reuver. Dat de concoursvissers van het Alvertje ook erg succesvol zijn geweest, blijkt uit het feit dat de prijzenkast vol is en er ’n tweede kast moet worden gemaakt. Concoursleider van Vegchel wil korpsen gaan samenstellen aan de hand van 2 selectiewedstrijden. De hoogstgeklasseerde vissers van die wedstrijden zullen dan de korpsen vormen.
De prijs van dagvergunningen gaat naar f 2,-. Om een indruk te geven van de prijzen destijds: de pacht voor de Maas bedraagt f 125,- per jaar en die voor het Rozendaal f 75,-
1968
De ledenvergadering wordt door 67 leden bezocht. Er wordt nog steeds geen beslissing genomen over het uitbaggeren van het Rozendaal. De plannen om toe te treden tot de nieuw op te richten federatie werd, met een meerderheid van één stem, verworpen.
De Geysterse beek wordt uitgediept door van Rattingen. Er wordt door de concoursvissers deelgenomen aan wedstrijden in Tienray, Wellerlooi en Heijen. In de kringvergadering is sprake van een kwestie tussen Swolgen en Oostrum. Wat er precies aan de hand is, wordt niet verteld en is niet meer te achterhalen.
1969
Er zijn maar liefst 87 leden op de algemene ledenvergadering. Het meren van visbootjes moet voortaan in de kreek achter het kasteel in Geijsteren. In het gesloten seizoen worden daartoe aanlegsteigers gemaakt met plaats voor 40 boten. De kreek wordt daarvoor ook wat uitgediept. Omdat Truus Linders, de vrouw van penningmeester Wim Linders, zoveel werk voor de vereniging doet, wordt tijdens de vergadering besloten met de pet voor haar rond te gaan. Dit is een eenmalige gebeurtenis, want er wordt ook vastgelegd om haar voortaan 100 gulden per jaar te betalen. Op 31 augustus komt er een einde aan het pachtcontract voor de visvijver “het ven”. Daarom is men naarstig op zoek naar een nieuw viswater.
1970
De plannen voor het nieuwe viswater, dat gesitueerd is aan de zuidkant van het Rozendaal, gaan nog niet door. De reden hiervan is dat uit onderzoek blijkt dat het water te brak is.
Omdat er problemen zijn, treedt de vereniging uit federatie “de Vriendschap” Noord-Limburg.
Er wordt gepoogd een zeevisclubje binnen het Alvertje op te richten. Er worden 2 visdagen georganiseerd. De kosten hiervan zijn f 25,- per deelnemer. Vanwege deze hoge prijs is er echter weinig animo. De beek tussen het haventje en de Maas wordt door van Rattingen uitgebaggerd. Kosten f 1000,-. Verder worden er maatregelen genomen om de visboten te beveiligen.
Ook wordt er een extra vergadering ingelast i.v.m. het uittreden uit de kring. Kringbestuurder Bonants uit Venray komt uitleggen hoe alles zit. Naar nu blijkt heeft het bestuur de vergadering destijds verkeerd voorgelicht. Unaniem wordt er daarom besloten de uittreding van enkele maanden geleden ongedaan te maken.
De club telt momenteel 300 leden.
Het gaat goed met de wedstrijdvisserij; Hesen wordt Limburgs kampioen en Frans van Es wordt 3e. Jan Bol uit Wanssum, de latere keizer van het Alvertje, wordt koning en Harrie Poels jeugdkoning.
Opmerkelijk is dat er een lid voor 2 jaar wordt geschorst wegens vissen in de gesloten tijd.
1971
Er wordt een kringconcours georganiseerd. Het zoeken naar een nieuwe visvijver blijft voortduren. Er is zelfs sprake van een fusie met een andere vereniging om een nieuw viswater te krijgen. 1971 is ook het jaar waarin oprichter, oud-voorzitter en ere-voorzitter Grad Martens is komt te overlijden.
1972
De wedstrijdvisserij is in beweging. Er komt een verbod op het gebruik van vers de vase tijdens kringwedstrijden.
Om de belangstelling voor de verenigingswedstrijden wat op te schroeven komt er f 7,- per deelnemer uit de kas voor de prijzen. Iedereen krijgt dan een prijs. Zoektocht naar een nieuw viswater duurt voort maar de mogelijkheden blijken minimaal.
Dat er ook steeds meer interesse ontstaat voor het leefmilieu van de vis blijkt uit het feit dat er wordt besloten om regelematig watermonsters uit de Oostrumse beek te laten nemen door dhr. Bonants uit Venray.
1973
Er is nog steeds geringe opkomst bij activiteiten en vergaderingen. Ook is er een grote vissterfte in de Oostrumse beek, waarschijnlijk als gevolg van een giflozing. Het Alvertje is ervoor om streng op te treden tegen de vervuilers.
Wat betreft het verkrijgen van een nieuwe visvijver wordt de mogelijkheid onderzocht om de kasteelgracht in Geysteren uit te diepen en te gaan gebruiken als nieuwe vijver. Het uitbaggeren van de kasteelgracht gaat echter tussen de 5000 en 6000 gulden kosten. Na stemming wordt besloten verder te gaan met de plannen.
Om het werk van de penningmeester bij de uitgifte van vergunningen te ontlasten moet er voortaan een boete 1 gulden worden betaald als men de vergunning bij hem thuis afhaalt.
Op de Maas komt er steeds meer overlast van speedboten die zich onbehoorlijk gedragen. Er wordt geadviseerd de registratienummer te noteren en die door te geven aan de politie. Ook is er voor het eerst sprake van drijvende steigers voor de visboten in ons haventje. Er wordt een commissie “toezicht boten” opgericht met als leden Wim en Toon Linders en Alois Goertz.
Aan koningsvissen doen 33 senioren en 12 junioren mee.
1974
Het blijkt dat de kosten voor het uitdiepen van de kasteelgracht zeker f 10.000,- zullen gaan bedragen. Als voorwaarden om met het uitdiepen te beginnen, wordt wel gesteld dat men een huurcontract voor 30 jaar wil hebben, bomen mag rooien, een parkeerplaats mag aanleggen en het kasteelhaventje mag vergroten. Voor dit project is dan een subsidie van maximaal 70 % mogelijk van de Algemene Hengelaars Bond.
Als de plannen doorgaan zal de contributie worden verhoogd tot f 15,-. Als ze niet doorgaan wordt deze f 12,50.
De beek naar het haventje toe is weer dichtgeslibt. Ook het aanlegsteiger in de haven is in slechte staat. Hier moet dringend wat aan worden gedaan.
Omdat er dus nogal wat kosten op de vereniging afkomen, wordt er voorgesteld om kienavonden te gaan organiseren. Dit schijnt voor veel verenigingen een prima bron van inkomsten te zijn. Dit voorstel wordt nader bekeken.
Voor het eerst worden er 3 wedstrijden om de koningstitel gevist. Er is nog steeds geen korps voor concoursen.
1975
De vereniging telt 170 leden.
De heer Bonants uit Venray komt tijdens een vergadering uitleg geven over de nieuw op te richten NVVS. Verder ontstaat er een conflict met de baron de Weichs de Wenne over de hoogte van de pachtprijs van de Maas die de vereniging van hem huurt. Die is namelijk verhoogd naar f 350,-. Ook de Kamer voor Binnenvisserij vond de prijs te hoog.
Tot 1975 kregen alle leden het Visblad gratis toegezonden. Nu wordt echter besloten dat dit abonnement (kosten f 4,- per jaar) voortaan door de leden zelf moet worden betaald. Wat betreft ons nieuwe viswater bij het kasteel is er al een tekening gemaakt.


Zo ziet de kasteelgracht in Geijsteren, waar rond 1975 de visvijver was gepland, er momenteel uit...
Het bestuur is echter nog niet tot overeenstemming gekomen met de baron, die dan de gracht aan ons moet verhuren. Wel zijn er vast offertes aangevraagd.
1976
Over het nieuwe viswater de kasteelgracht is nog geen overeenstemming bereikt. Bovendien kan het uitdiepen problemen opleveren met de daar aanwezige munitie uit de oorlog. Dit alles is er de oorzaak van dat het plan nu definitief van de baan is.
Er komt echter een nieuwe optie in beeld: het Wanssums Ven. De gemeente Venray gaat het gebied van 5 ha kopen van J. van Susante. Het wordt dan een natuurpark voor het publiek en een visvijver voor Alvertje en Roerdomp.
Het Alvertje krijgt ook een nieuw korps dat de kleuren van de vereniging gaat verdedigen bij de diverse wedstrijden. De volgende wedstrijdvissers worden hiervoor geselecteerd: Lei en André Gooren, Pieter Kunen, Henk van Meijel, Jan Maessen, Sjang Vos en Wim Jeucken. De vereniging telt 185 leden.
1977
Wim Linders stopt als penningmeester van het Alvertje. Samen met zijn vrouw Truus heeft hij dit werk 17 jaar gedaan en menig visser heeft bij hen thuis in de Alde Pastorie in Geijsteren de vergunningen afgehaald. Wim Krijgt een onderscheiding, Truus een bloemetje en samen krijgen ze nog een mooie schemerlamp.
Het haventje is wat uitgediept door de firma Robben uit Venray. Het zou 1 meter dieper worden, maar er bleek veel minder te zijn uitgehaald. Daarom kreeg het Alvertje 500 gulden korting en hoefde men slechts 2500 te betalen. De beek werd uitgediept door van Rattingen. Kosten f 3000,-. Verder wordt nog opgemerkt dat er maar 7 deelnemers bij de clubwedstrijden; waarschijnlijk een absoluut dieptepunt.
1978
De vereniging telt 175 leden.
Het bestuur besluit tot een contributieverhoging van f 12,50 naar f 17,50.
Het inleggeld voor nieuwe boten in het haventje wordt f 25,- en het liggeld gaat omhoog van f 10,00 naar f 12,50. Een opmerking in de algemene ledenvergadering was dat deze verhogingen werden opgelegd en er niet democratisch over gestemd kon worden.
Het vissen in het eerste deel van het Leukermeer wordt mogelijk. Het water is nog niet opgenomen in de grote visvergunning. Gerrit van Sinten meldt zich aan als watermonsternemer voor Maas en Beek.
1979
Omdat café Vermeulen te klein is geworden voor het zich steeds uitbreidend aantal leden, wordt café van Dijk het nieuwe clubhuis van het Alvertje.
Vier bestuursleden waaronder, voorzitter en penningmeester, treden af zonder dat er overigens van onenigheid sprake is. De heer Verhaegh geeft aan 3 scheidende leden een onderscheiding namens de federatie.
Er wordt er voorgesteld het wedstrijdvissen in 2 categorieën te organiseren. Dit heeft ermee te maken dat een aantal wedstrijdvissers flink heeft geïnvesteerd in lange hengels van wel 9,5 meter. Het is natuurlijk onbegonnen werk hier met een normale hengel tegenop te vissen. Daarom komen er voortaan wedstrijden voor korte en voor lange hengels.
Ook komt er een nieuw reglement voor het kasteelhaventje. Gerrit van Sinten legt plannen op tafel voor nieuwe afrastering, drijvend steiger en uitdiepen van beek en haventje.
René Wijnhoven wordt voorzitter van de wedstrijdcommissie. Er komt een koppelwedstrijd voor volwassenen met jeugd, een nieuw huishoudelijk reglement en de contributie wordt f 20,- en het bootgeld f 25,-.
De stichting Hengelsport Venray wordt opgericht. Die gaat de Ballonzuil, het Wanssums Ven en enkele andere wateren in de gemeente Venray beheren. De Roerdomp en het Alvertje storten beiden f 350,- in de kas van deze stichting. De aanplant bij het Wanssums Ven moet worden gerealiseerd door de Roerdomp en het Alvertje samen.
Het vissen in het Leukermeer wordt oogluikend toegestaan maar het water zit nog steeds niet in de grote vergunning.
1980
De vereniging telt ongeveer 300 leden. Het uitreiken van de vergunningen vóór de jaarvergadering wordt daardoor een probleem en er wordt uitgekeken naar een andere manier om de vergunningen aan de man te brengen.
Oud penningmeester W. Linders is overleden.
De Maas en het haventje worden weer voor 6 jaar gepacht (1981 t/m 1986). Het haventje krijgt een nieuwe afrastering (kosten f 1000,- ) en de inrit vanaf de Maasheseweg wordt afgesloten met een slagboom.
Op 25 september 1980 wordt de eerste visles gegeven voor jeugdleden.
Verder treedt de wedstrijdafdeling van het Alvertje toe tot de wedstrijdgroep der 9-dorpen.
De Stichting Hengelsport Venray wordt op 12 november 1980 opgericht door de besturen van het Alvertje en de Roerdomp met het doel het beheren van alle viswateren in de gemeente Venray. De Roerdomp beheert de visvijver De Ballonzuil en het Alvertje het Wanssum Ven. De overige viswateren worden gezamenlijk beheerd.
Het zal u wel duidelijk zijn dat in 1980 ook het 25-jarig jubileum van het Alvertje werd gevierd met een receptie en een feestavond voor de leden.

Dit waren dan de eerste 25 jaar uit de geschiedenis van het Alvertje. Over enige tijd kunnen we beginnen met de beschrijving van de volgende 25 jaar..