Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement Kasteelhaventje

   

Concept Reglement Kasteelhaven Geijsteren

Reglement aangaande het gebruik van de Kasteelhaven te Geysteren conform de Statuten van Hengelsportvereniging het Alvertje, artikel 4, lid 3.

INLEIDING
Alvorens een persoon gebruik gaat maken van de Kasteelhaven heeft deze dit reglement gelezen en gaat akkoord met de bepalingen uit dit reglement. Hieruit vloeit voort dat de lezer dezes zich ook gedraagt náár de geest van het reglement Kasteelhaven.

Artikel 1 Het terrein van de haven


1.1.0Dit reglement is tot stand gekomen uit eigen gebruiksregels én afspraken met de verhuurder, zijnde het landgoed Geysteren alsmede het Waterschap Noord-Limburg als beheerder van de Oostrumsebeek. Dit heeft tot gevolg dat er in de toekomst wijzigingen kunnen ontstaan door veranderende regelgeving vanuit de verhuurder en of het Waterschap Noord-Limburg. Deze zullen dan als addendum toegevoegd worden aan dit reglement en gepubliceerd worden op de website van HSV het Alvertje.

1.1.1Alleen de visbootbezitters, leden met een bewijs van toegang tot het terrein, bestuur en de commissieleden van HSV het Alvertje, hebben toegang tot het terrein van de Kasteelhaven. Onder begeleiding van voornoemde toegangsgerechtigden mogen derden het voornoemde terrein betreden.

1.1.2Een ieder die zich op het terrein bevindt, moet in het bezit zijn van een geldig bewijs van toegang tot het terrein, zijnde de vispas én de bootkaart van HSV het Alvertje.

1.1.3Beschadigingen en of diefstal van alle roerende goederen in en rond het terrein moeten direct gemeld worden aan de commissie Beheer Kasteelhaven.

1.1.4Het is aan de leden die in het bezit zijn van een sleutel, die toegang geeft tot het terrein, niet toegestaan de sleutel te vervreemden, bij te maken of aan derden in gebruik te geven.

1.1.5Het is niet toegestaan op het terrein goederen te plaatsen, te storten of achter te laten. Vuilnis of afval werpt men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

1.1.6 De bootbezitters zijn gerechtigd gebruik te maken van de oprijlaan naar de kasteelruïne en het rijpad over de wal tot aan het kasteelhaven, om dit perceelgedeelte met auto’s uitsluitend voor laden en lossen te kunnen bereiken. Auto’s dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein aan de voorzijde van de kasteelruïne. De zich aan de ingang van de oprijlaan bevindende afsluitboom zal na het passeren wederom neergelaten worden.

1.1.7De verhuurder (landgoed Geijsteren) en het bestuur van het HSV het Alvertje hebben het recht om personen, die zij om gegronde redenen niet op zijn terrein en of eigendommen wenst toe te laten, de toegang tot haar terrein en of eigendommen te ontzeggen.

1.1.8Het kasteelhaventje zal slechts gebruikt worden:
in de periode van 1 april – 1 oktober van 5.30 uur ochtend ‘s tot 22.30 ’s avonds;
in de periode van 1 oktober – 1 april van 7.00 ochtend ‘s tot 18.00 uur ’s avonds.

1.1.9Loslopende honden zijn niet toegestaan.

1.2.0Mechanische muziek mag niet worden voortgebracht.

1.2.1Bootbezitters mogen geen onnodige overlast of belemmeringen bezorgen aan andere gebruikers die van de toegangsweg gebruik moeten maken.

1.2.2.Oever en oeverbescherming mogen niet beschadigd of veranderd worden.

Artikel 2 De visboten


2.1De visboten dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen om toelaatbaar te zijn in de Kasteelhaven:
- een visboot niet langer dan 5 meter én
- de maximale breedte van de boot is 1,70 meter én
- de te gebruiken motor op de visboot mag niet zwaarder zijn dan 12 PK én
- de visboot moet naar het oordeel van de commissie in goede staat zijn.

2.2Elke visboot moet voorzien zijn van een nummer. De cijfers en of letters , links en rechts op de boeg moeten minimaal tien centimeter groot zijn. Het nummer van de visboot wordt door de commissie toegewezen.

2.3Indien naar het oordeel van de commissie een visboot niet voldoende onderhouden wordt, kan de commissie gelasten aan de visbootbezitter het nodige onderhoud te plegen.
Indien het door de commissie voorgestelde onderhoud op haar verzoek niet binnen de voorgestelde termijn voldaan is, zal éénmaal een herhaald schriftelijk verzoek plaats vinden. Indien binnen de gestelde termijn het voorgestelde onderhoud niet heeft plaats gevonden, kan het bestuur van de vereniging het lidmaatschap van betrokkene beëindigen. Dit conform artikel 9 lid 4 van de verenigingsstatuten.

Artikel 3 De ligplaatsen van de visboten 

3.1De ligplaatsen van de visboten worden door de beheerder en/of commissie aangewezen.

3.2De bevestiging van de visboten op de ligplaatsen moet geschieden op de door de commissie vastgestelde wijze.

3.3Indien door omstandigheden de bevestiging van de visboot niet op de vastgestelde wijze plaats heeft gevonden, is de visbootbezitter verplicht op de éérste aanwijzing van de commissie of de beheerder, dit alsnog te doen. Indien aan dit verzoek niet voldaan is geworden, binnen de gestelde termijn, volgt nog éénmaal een herhaald verzoek. Is de termijn verstreken dan zal de beheerder op kosten van het betreffende lid alsnog op correcte wijze de boot bevestigen. Het lid zal hiervan een factuur ontvangen, verhoogt met 75 Euro zijnde de boete voor het niet nakomen van het gestelde in dit artikel uit reglement van de Kasteelhaven.

Artikel 4 Toewijzing ván en beëindiging bij gebruik ligplaatsen


4.1Indien er meer leden om een ligplaats vragen en in het bezit zijn van een visboot dan ligplaatsen beschikbaar zijn, zal een lijst van aanvragen worden aangelegd. De commissie zal naar orde en datum van aanvragen de vrijgekomen ligplaatsen toedelen.

4.2Bij toewijzing van een ligplaats zal door de beheerder van de Kasteelhaven een sleutel tot de toegang van het terrein verstrekt worden. Hiervoor wordt sleutelgeld in rekening gebracht, zijnde 25 Euro.

4.3Inschrijfgeld, contributies, sleutelgeld en eventuele andere financiële bijdragen die door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor het opvolgende kalenderjaar zijn vastgesteld, moeten voldaan zijn, alvorens de bescheiden tot de toegang van het haventje en het in gebruik nemen van de ligplaats van de visboot worden toegezonden aan het betreffende lid.

4.4De commissie kan per visboot een reserve bootkaart en een reserve sleutel verstrekken. Deze persoon dient dan wel over het lidmaatschap van HSV het Alvertje te beschikken.

4.5Indien een visbootbezitter zijn visboot wil verkopen of verkoopt aan een ander lid van de vereniging kan hij NIET de ligplaats erbij overdoen. De commissie kan uitzonderingen maken als de visbootbezitter tenminste één maand van te voren aan de commissie kenbaar heeft gemaakt, dat hij zijn visboot wil verkopen. Bij verkoop van de visboot en het verzoek van koper voor toewijzing van een ligplaats, moet de transactie in overleg met de commissie plaats vinden.

4.6Met het einde van het eigendomsrecht van een in het haventje gelegen visboot, houdt ook het einde van het recht en het gebruik van de ligplaats op. Het einde van het eigendomsrecht dient onverwijld aan de commissie of aan de beheerders van het terrein van het haventje bekend gemaakt te worden. Gaat het lid over tot aanschaf van een andere visboot dan blijft de betreffende ligplaats gehandhaafd.

4.7Bij beëindiging van het ligplaatsgebruik dienen de bootkaart én de in bezit zijnde sleutels, alsmede eventuele reserve bootkaart en sleutels, ingeleverd te worden bij de beheerder of de commissie. Middels een door beide partijen ondertekende beëindigingsovereenkomst, zal de penningmeester overgaan tot restitutie van het betaalde sleutelgeld.

Artikel 5 Overige bepalingen

5.1Schade toegebracht aan goederen in en rond het terrein moet hersteld worden door de veroorzaker binnen tien dagen. Indien de schade van een dringend karakter is, direct of op de éérste aanwijzing van de beheerders.

5.2Indien schade niet binnen de gestelde termijn hersteld is, zal de commissie of de beheerder deze herstellen of laten herstellen. De kosten van herstel zal door middel van een factuur door de penningmeester in rekening gebracht worden, aan de betrokken visbootbezitter. De betreffende factuur wordt verhoogd met 75 Euro zijnde de boete voor het niet nakomen van het gestelde in dit artikel uit reglement van de Kasteelhaven.

5.3Voor alle leden die in het bezit zijn van een bewijs tot toegang tot het terrein van de kasteelhaven is dit reglement van toepassing. Bij niet naleving van dit reglement kan het bestuur van de vereniging na advies van de commissie maatregelen nemen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.Oostrum, mei 2020

Dit reglement zal ter goedgekeurd worden aangeboden in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging HSV het Alvertje